Standardvilkår for System Norge AS


Salgsvilkår

Anvendelse

Disse vilkårene anvendes på alle salgs- og tjenesteordre til System Norge AS som går under kategoriene salg av varer, installasjon, programmering og andre tilknyttede tjenester, med mindre en særskilt avtale er skriftlig avtalt mellom partene. Slik avtale er kun gyldig når den er signert av administrerende direktør eller styreleder i System Norge AS.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift og frakt. Priser / tilbud er gyldig i 14 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er eksplisitt spesifisert i tilbudet. Tilbudet overføres til ordre når selger får bekreftelse på tilbud gjennom telefon, tekstmelding (SMS, Messenger og andre meldingstjenester inkludert), innkjøpsordre, brev eller e-post. Ved mottatt tilbudsaksept gjelder priser som er spesifisert i tilbud eller i handlekurv i nettbutikken. Det tas imidlertidi forbehold om prisendringer dersom det før leveringsdagen inntrer endringer i valutaforhold, toll og / eller offentlige avgifter som overstiger 2,5 %. 

Leveringsvilkår

Varer leveres EXW (Incoterms 2010) fra System Norge AS sitt lager i Bergen, om ikke annet er spesifisert i tilbud og ordrebekreftelse. Leveranser skjer gjennom det / de transportselskaper som System Norge AS har avtale med. Dersom kunden ønsker å benytte andre transportmidler eller -selskaper, skal kunden selv sørge for opphenting.

Salgspant

System Norge AS har salgspant i solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen, med tillegg av omkostninger og renter, jf. pantelovens §§ 3-14 flg.

Garanti

System Norge AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra System Norge AS sine leverandører, minimum étt år, maksimum fem år regnet fra leveringstidspunktet. Varer som er å regne for forbrukervarer som blir brukt til næring, har seks måneders garanti fra leveringstidspunktet.

For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i kjøpslovens § 32.

Ved mangler ved leverte varer som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke kan skyldes kjøperen eller forhold på kjøpers side, har System Norge AS rett til å for egen kostnad rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så fort som mulig utføre undersøkelse av leverte varer og rapportere eventuelle mangler skriftlig innen sju virkedager etter varemottak. 

Reklamasjon

Ved eventuelle reklamasjoner eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte System Norge AS. Ved eventuell retur plikter kunden å følge System Norge AS sine særskilte returbetingelser for det eller de aktuelle produktene. Utgifter i forbindelse med returen (frakt og annet) skal dekkes av kunden, med mindre annet er eksplisitt skriftlig avtalt. Reklamasjon over feil og mangler skal fremsettes uten ugrunnet opphold.

Betaling

Kunder uten innvilget kreditt skal forskuddsbetale varene. Standard betalingsbetingelser for kredittkunder er netto 10 dager fra leveringstidspunkt. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente etter innbetaling. I tillegg påløper purregebyr med 50 kr pr purring. 

Produktansvar

Dersom de solgte produkter volder skade på ting eller mennesker, og dette skyldes at produktene ikke overholder den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne forvente, er System Norge AS erstatningsansvarlig i den grad slikt ansvar kan pålegges System Norge AS i følge av lov 23. des 1988 nr 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.


Installasjonsvilkår

Arbeidsstedet

Arbeidsstedet skal være ryddet og klart for arbeid når System ankommer stedet. Dersom System har sendt kunden varer og / eller verktøy som skal benyttes til installasjonen, skal dette oppbevares tilstrekkelig sikret for uvedkommende, samt trygt og tørt. Varer og verktøy må befinne seg på arbeidsstedet når System sitt personell ankommer.

Dersom arbeidsstedet fortsatt er å anse som anleggsområde / byggeplass når System ankommer, og dette ikke er avtalt, belastes arbeidstimer med +10% av opprinnelig avtalt timepris. Ekstra arbeidstid som følge av dette vil også belastes.

Tilgang til arbeidsstedet

System sitt personell skal ha fri tilgang til arbeidsstedet hele døgnet, uten følge fra kundens personell. System trenger én nøkkel og / eller adgangskort pr person som skal arbeide på stedet. Unntaket er når System kun trenger å arbeide innenfor et gitt område, og lett kan komme seg mellom parkeringsplass og arbeidssted uten å trenge nøkler eller adgangskort. 

Dersom arbeidet krever at System har tilgang til kundens datasystemer eller fysiske tekniske anlegg, skal dette være ivaretatt når System ankommer arbeidsstedet. 

Avfallshåndtering

På anleggsområde forholder System seg til avfallssortering som finnes på anlegget.

På arbeidssted som ikke er å regne som anleggsområde skal System forholde seg til kundens egne løsninger for avfallssortering. 

System er tilknyttet NORSIRK, og har løsninger for miljøriktig håndtering av EE-avfall, batterier og emballasje. System kan etter avtale med kunden ta imot dette ved behov. Vi gjør oppmerksom på at arbeidstimer tilknyttet håndtering av avfall vil tilkomme, dersom ikke kunden selv transporterer avfallet til System.

Forsinkelser som skyldes kundens forhold

Ved forsinkelser som skyldes forhold hos kunden, inkludert forsinkelse som følge av andre entreprenører, skal varsles av System så snart dette oppdages. Dersom System ikke kan gjøre annet arbeid i påvente av kunden eller dens leverandører, vil timepris løpe så lenge System sitt personell befinner seg på stedet. 

Økte kostnader som følge av feil eller manglende informasjon

Kostnader som oppstår som følge av at kunden har gitt feil informasjon om forholdene på stedet, feil i kravspesifikasjon, eller ikke har vært i stand til å gi tilstrekkelig informasjon for at System kan levere riktige løsninger, skal dekkes av kunden. 

Materialforbruk

Forbruk av festemateriell faktureres i henhold til medgått volum, med mindre annet er spesifikt avtalt i leveransekontrakt. 


Vilkår for utleie- og produksjonstjenester

A. Generelt

 1. Betingelsene gjelder alle tilbud og ordrer under System Norge AS (heretter kalt System) sin utleieavdeling.
 2. System sitt utstyr skal ikke under noen omstendigheter brukes på en måte som
 • Skader System sitt omdømme
 • Bidrar til kriminell virksomhet


B. Parkering

 1. Kunden skal stille med hensiktsmessige parkeringsplasser i umiddelbar nærhet for Systems representanter gjennom hele ordreperioden. I de tilfeller dette ikke er mulig, vil eventuelle parkeringskostnader, inkl parkeringsbøter, belastes kunden i henhold til faktiske kostnader.


C. Avbestilling

 1. Avbestilling 4 uker før arrangement belastes ikke. Avbestilling senere enn fire uker før avtalt utleie eller produksjon belastes med 25% av opprinnelig beløp pr uke, og 100% av opprinnelig beløp ved avlysning i løpet av de siste sju dagene før arrangement.


D. Endringer

 1. Dersom System oppdager at kundens krav til produksjonen har endret seg i en slik grad at det medfører ekstra kostnader, skal System levere endringsmelding om dette, som må signeres av kunde.
 2. Ved endringer i gjennomføringstidspunkt må nytt tidspunkt bekreftes av System. For ordrer som inneholder personell i mindre enn en arbeidsdag (7,5 timer) vil flytting av avtalt tidspunkt kunne medføre ekstra kostnader.


E. Levering og retur (ved ren utleie)

 1. Utstyret anses som levert når det er stilt til disposisjon for kunden på System sitt lager, eller når det er levert på avtalt sted.
 2. System plikter å kontrollere at utstyret er funksjonelt ved utlevering. Dersom kunden oppdater feil eller mangler ved utstyret, skal kunden kontakte System omgående for utbedring.
 3. Etter levering og fram til retur er funnet sted, ligger ansvar og risiko for utstyret på kunden. 
 4. Utstyret skal returneres til System sitt lager innen kl 10:00 den dagen leieperioden opphører, dersom ikke annet er avtalt.
 5. Utstyret skal returneres i samme stand som det var ved utlevering.
 6. Eventuelt merarbeid som System skulle bli påført ved reparasjoner, vasking, ordentlig kveiling av kabler, samt kostnader tilknyttet innleie av tilsvarende utstyr som følge av at kunden ikke har oppfylt sine forpliktelser, vil belastes kunden i henhold til de enhver tids gjeldende satser.

F. Betaling

 1. Dersom kunden ikke er kredittverdig, skal betaling skje på forskudd eller kontant ved henting av utstyr (ved ren utleie). 
 2. For godkjente kredittkunder skal avtalt beløp innbetales til System senest 14 dager etter fakturadato. 
 3. Ved forsinket betaling tilkommer purregebyrer og forsinkelsesrente i henhold til den enhver tids gjeldende satser.


Felles vilkår for alle leveranser

Force majeure

Forhold som kan oppstå som er utenfor partenes kontroll, og gjør det umulig eller urimelig vanskelig eller kostbart for partene å oppfylle sine forpliktelser innenfor kontraktens rammer. Begrepet innbefatter, men er ikke begrenset til, hærverk, naturkatastrofer og ekstremvær, krig, epidemiske og pandemiske utbrudd, langvarig strømbrudd grunnet feil hos kraftleverandør, brudd på tele- og kommunikasjonsinfrastruktur hos netteier, eller svikt i øvrig samfunnsinfrastruktur. 

I tilfelle force majeure, skal partene ikke holdes ansvarlige, men forsøke å løse situasjonen så langt som dette er mulig innenfor de gitte rammene. Dette kan for eksempel innebære en kontraktsrevisjon. 

Den som påberoper seg force majeure, skal informere den andre parten så tidlig som mulig. 

Avtalehierarki

System sine vilkår har presedens over kundens egne retningslinjer og standardvilkår, og kan kun overstyres i System sin leveransekontrakt med kunden.